en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

free counters 

 

 


Кафедра теоретичної фізики забезпечює читання основних підрозділів теоретичної фізики на фізичному факультеті, спеціальних курсів для студентів, що навчаються на кафедрі теоретичної фізики, викладання курсу квантової механіки для студентів третього курсу радіофізичного факультету, курсу "Основи фізики" на філософському факультеті. Курси читають відомі вчені, професори та доценти Харківського університету, які належать до наукової школи І.М.Ліфшиця.

Курс теоретичної фізики для магістрів

1. Фізична кінетика

Мета курсу – сформувати уявлення студентів про нерівноважні стани макроскопічних систем і процеси в таких системах.

Студенти вивчають принципи і методи фізичної кінетики, розраховують кінетичні характеристики нерівноважних систем.

Зміст курсу "Фізична кінетика"

 1. Нерівноважна термодинаміка
 2. Кінетичне рівняння Больцмана
 3. Кінетичні коефіцієнти металів і напівпровідників
 4. Матриця густини
 5. Гальваномагнітні і термомагнітні явища у металах
 6. Метод Боголюбова
 7. Метод функцій Гріна в квантовій кінетиці
 8. Теорія лінійної реакції
 9. Формула Кубо
 10. Високочастотні властивості металів і магнетиків
 11. Кінетика фазових перетворень
 12. Теорія сильно нерівноважних систем

Робоча програмаpdf

2. Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій

Мета курсу - ознайомити студентів з сучасними проблемами мезоскопічної фізики, зокрема сформувати уявлення про те, як дія квантових законів трансформується при переході у класичний макроскопічний режим. Це спільний курс кафедри теоретичнної фізики та кафедри фізики низьких температур.
Робоча програма.

3. Сучасні проблеми фізики

Мета курсу - ознайомити студентів з сучасними проблемами фізики. Кафедра теоретичної фізики викладає частину 4 - "Квантовий комп'ютер".

Курс складається з чотирьох частин:
1. Квантові явища при низьких температурах;
2. Сучасні аспекти теорії та використання люмінісценції;
3. Метаматеріали;
4. Квантовий компьютер.
Робочі програми. ОПП ОНП

Спеціальні курси для магістрів

1.Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ
(ОПП - 1 к., 2 с.; ОНП - 2 к., 4 с.)

Зміст спецкурсу: система комп’ютерної алгебри Mathematica; символьні, чисельні та графічні методи; моделювання фізичних явищ; методи комп’ютерної анімації; комп’ютерні експерименти.

Програма (ОПП)
pdf


Програма (ОНП)
pdf


2. Теорія надпровідності (ОПП - 1 к., 2 с., ОНП - 1 к., 2 с.)

Макроскопічна і мікроскопічна теорії надпровідності металів, теорія Гінзбурга-Ландау, два роди надпровідників, кінетика надпровідників, надпровідник у високочастотному полі, ефект Джозефсона, методи Горькова і Еліашберга в теорії надпровідності, високотемпературна надпровідність.

Програма (ОПП)
pdf


Програма (ОНП)
pdf


3. Стохастичні методи у фізиці (ОПП - 1 к., 2 с., ОНП - 1 к., 2 с.)

Теорія стохастичних процесів у фізиці, зокрема марковські, дифузійні, стаціонарні та гаусові процеси, основне кінетичне рівняння, різні форми рівняння Фоккера-Планка, Ланжевена, конроверсія Іто-Стратоновича.

Програма (ОПП)
pdf


Програма (ОНП)
pdf

 

4. Низьковимірний магнетизм (ОНП - 1 к., 2 с.)

Основи сучасної квантової теорії магнетизму як одного з прикладів теорії сильно корельованих електронних систем, про точні та наближені методи побудови енергетичного спектра та термодинаміки ізотропної та анізотропної моделі Гейзенберга для різної розмірності спінової змінної та магнітної комірки.

Робоча програмаpdf

5. Квантова теорія поля

Теорія квантових полів, головним чином електромагнітного. Загальні властивості релятивістських хвильових рівнянь, рівняння Дірака для електрона і рівняння Максвелла для електромагнітного поля. Канонічне квантування полів. Взаємодія електронів та фотонів. Правила Файнмана для обчислення ймовірностей фізичних процесів.

Робоча програмаpdf

3. Квантова електродинаміка. Функції Гріна у квантовій статистиці та кінетиці (ОНП, 2 к., 3 с.)

Викладаються методи сучасної теорії конденсованого стану речовини: вторинне квантування, статистичний оператор, температурні функції Гріна, функціональні методи, метод Кєлдиша.

Робоча програмаpdf

Практики магістрів

1. Асистентська практика. Освітьно-професійна та освітньо-наукова програми.

Робоча програмаpdf

2. Виробнича практика. Освітньо-професійна програма.

Робоча програмаpdf

3. Науково-дослідна-практика. Освітньо-наукова програма.

Робоча програмаpdf

4. Переддипломна практика. Освітньо-професійна програма.

Робоча програмаpdf

5. Переддипломна практика. Освітньо-наукова програма.

Робоча програмаpdf

 

Спецпрактикуми

1. Асимпотичні методи у фізиці.

Робоча програмаpdf

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012