en ru

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

free counters 

 

 


Кафедра теоретичної фізики забезпечює читання основних підрозділів теоретичної фізики на фізичному факультеті, спеціальних курсів для студентів, що навчаються на кафедрі теоретичної фізики, викладання курсу квантової механіки для студентів третього курсу радіофізичного факультету, курсу "Основи фізики" на філософському факультеті. Курси читають відомі вчені, професори та доценти Харківського університету, які належать до наукової школи І.М.Ліфшиця.

Курс теоретичної фізики для магістрів

1. Фізична кінетика

Мета курсу – сформувати уявлення студентів про нерівноважні стани макроскопічних систем і процеси в таких системах.

Студенти вивчають принципи і методи фізичної кінетики, розраховують кінетичні характеристики нерівноважних систем.

Зміст курсу "Фізична кінетика"

 1. Нерівноважна термодинаміка
 2. Кінетичне рівняння Больцмана
 3. Кінетичні коефіцієнти металів і напівпровідників
 4. Матриця густини
 5. Гальваномагнітні і термомагнітні явища у металах
 6. Метод Боголюбова
 7. Метод функцій Гріна в квантовій кінетиці
 8. Теорія лінійної реакції
 9. Формула Кубо
 10. Високочастотні властивості металів і магнетиків
 11. Кінетика фазових перетворень
 12. Теорія сильно нерівноважних систем

Робоча програмаpdf

2. Фізика дисперсних систем: фізичні основи нанотехнологій

Мета курсу - ознайомити студентів з сучасними проблемами мезоскопічної фізики, зокрема сформувати уявлення про те, як дія квантових законів трансформується при переході у класичний макроскопічний режим.
Робоча програма.

3. Сучасні проблеми фізики: квантовий компꞌютер

Мета курсу - ознайомити студентів з принципами побудови квантового комп’ютера та алгоритмами квантового обчислення.
Робоча програма.

Спеціальні курси для магістрів

1.Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ

Зміст спецкурсу: система комп’ютерної алгебри Mathematica; символьні, чисельні та графічні методи; моделювання фізичних явищ; методи комп’ютерної анімації; комп’ютерні експерименти.

Програма (ОПП)
pdf


Програма (ОНП)
pdf

 

2. Квантова електродинаміка. Функції Гріна у квантовій статистиці та кінетиці

Викладаються методи сучасної теорії конденсованого стану речовини: вторинне квантування, статистичний оператор, температурні функції Гріна, функціональні методи, метод Кєлдиша.

Робоча програмаpdf

3. Кінетика наносистем на кривих поверхнях

Cучасна теорія квантових осциляційних явищ у наносистемах на кривих поверхнях.Термодинамічні властивості електронного газу на поверхні напівпровідникової нанотрубки. Колективні збудження в електронних наносистемах на поверхні нанотрубки з урахуванням надграток.

Читався в 2007-2015 рр.

Робоча програмаpdf

4. Мезоскопічна фізика

Квантова теорія ансамблю невпорядкованих малих систем, які знаходяться в однаковому макростані, але відрізняються реалізацією невпорядкованості. Нанофізика.

Робоча програмаpdf

5. Теорія надпровідності

Макроскопічна і мікроскопічна теорії надпровідності металів, теорія Гінзбурга-Ландау, два роди надпровідників, кінетика надпровідників, надпровідник у високочастотному полі, ефект Джозефсона, методи Горькова і Еліашберга в теорії надпровідності, високотемпературна надпровідність.

Робоча програмаpdf

6. Квантова теорія поля

Теорія квантових полів, головним чином електромагнітного. Загальні властивості релятивістських хвильових рівнянь, рівняння Дірака для електрона і рівняння Максвелла для електромагнітного поля. Канонічне квантування полів. Взаємодія електронів та фотонів. Правила Файнмана для обчислення ймовірностей фізичних процесів.

Робоча програмаpdf

7. Динаміка вихорів і пінінг у надпровідниках ІІ роду

Традиційні та нові аспекти фізики пінінга та динаміки вихорів у надпровідниках другого роду.

Робоча програмаpdf

Практики магістрів

1. Асистентська практика. Освітьно-професійна та освітньо-наукова програми.

Робоча програмаpdf

2. Виробнича практика. Освітньо-професійна програма.

Робоча програмаpdf

3. Науково-дослідна-практика. Освітньо-наукова програма.

Робоча програмаpdf

5. . Переддипломна практика. Освітньо-професійна програма.

Робоча програмаpdf

6. Переддипломна практика. Освітньо-наукова програма.

Робоча програмаpdf

 

Designed by E.V.Ezerskaya  © 2012