en ru

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

free counters 

 

 


Кафедра теоретичної фізики забезпечює читання основних підрозділів теоретичної фізики на фізичному факультеті, спеціальних курсів для студентів, що навчаються на кафедрі теоретичної фізики, викладання курсу квантової механіки для студентів третього курсу радіофізичного факультету, курсу "Основи фізики" на філософському факультеті. Курси читають відомі вчені, професори та доценти Харківського університету, які належать до наукової школи І.М.Ліфшиця.

Курс теоретичної фізики для бакалаврів

1. Класична механіка

Мета курсу полягяє в тому, щоб ознайомити студентів з механічною картиною Всесвіту, викласти на основі варіаційних принципів теорію руху механічних систем.

Студенти знайомляться із етапами розвитку механічних уявлень про будову Всесвіту, вивчають варіаційні принципи механіки та методи інтегрування рівнянь руху механічних систем.

Зміст курсу "Класична механіка"

 1. Рiвняння руху в формi Ньютона
 2. Рiвняння руху в формi Лагранжа
 3. Iнтегрування рiвнянь руху
 4. Зiткнення та розсiювання частинок
 5. Малi коливання
 6. Нелінійні коливання
 7. Канонічнi рiвняння механіки
 8. Рух твердого тiла
 9. Рух в неiнерцiальних системах вiдлiку

 

 

Робоча програма

Theor_Mech

 

 

2. Електродинаміка

Мета курсу – сформувати польові уявлення студентів про властивості матерії, викласти з єдиної точки зору теорію електромагнітного поля у вакуумі і в конденсованих середовищах.

Студенти вивчають методи теорії поля та електродинаміки суцільних середовищ, розв’язують рівняння Максвелла, розраховують електромагнітні характеристики конденсованих середовищ.

Зміст курсу "Електродинаміка"

 1. Спеціальна теорія відносності та релятивістська механіка
 2. Заряд в електромагнітному полі
 3. Рівняння електромагнітного поля
 4. Постійне електромагнітне поле в вакуумі
 5. Електромагнітні хвилі
 6. Поля рухомих зарядів
 7. Випромінювання електромагнітних хвиль
 8. Рівняння електромагнітного поля в суцільному середовищі
 9. Постійне електричне поле в середовищі
 10. Постійне магнітне поле в середовищі
 11. Квазістаціонарне електромагнітне поле
 12. Поширення електромагнітних хвиль у суцільному середовищі

Робоча програма

El_Dyn

3. Квантова механіка

Мета курсу – сформувати квантові уявлення студентів про властивості мікрочастинок, викласти основні положення квантової механіки та принципи ії застосування до опису мікросистем.

Студенти вивчають методи нерелятивістської квантової теорії, вчаться розв’язувати рівняння Шредінгера, набувають навиків користування принципами квантової механіки.

Зміст курсу "Квантова механіка"

 1. Основи квантової механіки
 2. Рівняння Шредінгера
 3. Математичний апарат квантової механіки
 4. Рух у центрально-симетричному полі
 5. Квазікласичне наближення
 6. Матрична форма квантової механіки
 7. Теорія збурень
 8. Спін та тотожність частинок
 9. Електронна структура атомів
 10. Рух в однорідному магнітному полі
 11. Теорія пружнього розсіювання
 12. Метод вторинного квантування
 13. Взаємодія світла з речовиною
 14. Релятивістська квантова механіка

 

Робоча програма ФФ

Quant_Mech

 

Робоча програма РБЕКС

Quant_Mech

4. Термодинаміка і статистична фізика

Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати статистичний підхід студентів до вивчення властивостей макроскопічних систем, викласти курс як єдину теорію, яка органічно поєднує статистичну фізику і термодинаміку, класичну і квантову статистику.

Студенти оволодівають методами статистичної фізики і термодинаміки для розрахунків характеристик макроскопічних систем.

Зміст курсу "Термодинаміка і статистична фізика"

 1. Основні принципи статистики
 2. Термодинамічні величини
 3. Розподіл Гіббса
 4. Ідеальні макроскопічні системи
 5. Ідеальні фермі- і бозе-гази
 6. Неідеальний газ
 7. Флуктуації
 8. Фазові перетворення
 9. Розчини
 10. Поверхні

Робоча програма

Stat_Phys

 

Основи фізики (курс для философського факультету)

Мета курсу – сформувати уявлення студентів про сучасну фізику, зокрема про теорію відносності, квантову механіку і фізику елементарних частинок, та про сучасні уявлення щодо Всесвіту.

Студенты вивчають сучасні уявлення про простір та час, про мікроструктуру та макроструктуру Всесвіту.

Читався в 2000-2014рр.

Робочая програма.
Задачі для самостійної роботи.


Спеціальні курси для бакалаврів

1. Використання ПК у наукових дослідженнях

Мета спецкурсу – сформувати уявлення студентів про методи комп’ютерного моделювання як ефективного засоба для вивченя фізичних систем.

Робоча програмаpdf

2. Сучасна геометрія і тензорний аналіз

Геометрія просторів Евкліда, Мінковського, Рімана, їх групи перетворень. Тензорний аналіз у цих просторах. Теорія многовидів і шарувань.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Тензорний аналіз"

Робоча програмаpdf

3. Теоретична фізика

Мета курсу - сформувати уявлення студентів щодо становлення та розвиток теоретичної фізики на фізичному факультеті, про роботу фізиків-теоретиків, основні етапи розвитку сучасної теоретичної фізики, імена та основні факти біографій вчених – її творців. План курсу.

Викладався в 2002-2016 рр.

 

Робоча програмаpdf

4. Асимптотичні методи

Методи, що використовуються в аналізі для отримання наближених значень для алгебраїчних виразів, для розв’язків диференціальних рівнянь та для інтегралів.

Робоча програмаpdf

5. Варіаційні принципи у класичній механіці. Механіка суцільних середовищ

Метою викладання навчальної дисципліни «Варіаційні принципи у класичній механіці. Механіка суцільних середовищ» є надання студентам уявлень про використання варіаційних принципів у класичній механіці та у у механіці суцільних середовищ – теорії руху рідин, газів та твердих тіл. Рівняння руху газів, рідин, твердих тіл, рідких кристалів. Дифузія, теплопровідність, звукові хвилі в цих середовищах.

Робоча програмаpdf

6. Класична теорія поля

Основні теоретико-математичні методи теорії груп та алгебри Лі.

Робоча програмаpdf

7. Теорія гравітації

Рух частинки у гравітаційному полі, рівняння Ейнштейна для гравітаційного поля, поля тіл, три ефекти загальної теорії відносності, гравітаційні хвилі, моделі та еволюція Всесвіту, релятивістська космологія.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Теорія кристалів, нелінійних явищ у фізиці та теорія гравітації"

 

Робоча програмаpdf

8. Теорія нелінійних явищ

Нелінійні коливання механічних систем. Якісні, наближені та точні методи дослідження механічних систем. Нелінійні хвилі у пружніх та магнітовпорядкованих середовищах. Солітони. Вихори.  , релятивістська космологія.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Теорія кристалів, нелінійних явищ у фізиці та теорія гравітації"

Робоча програмаpdf

9. Теорія кристалічної решітки

Геометрія кристалічних граток, динаміка атомів у них, термодинаміка кристалів, їх теплопровідність, дефекти граток, нелінійні збудження в кристалах.

Робоча програмаpdf

10. Теорія кристалів

Квантова механіка кристалічних граток, квантування внутрішніх рухів атомів в кристалах і квазічастинкові збудження в них, розсіювання світла і нейтронів кристалами. термодинаміка кристалів, дефекти граток і їх вплив на динамічні властивості кристалів. , релятивістська космологія.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Теорія кристалів, нелінійних явищ у фізиці та теорія гравітації.

Робоча програмаpdf

11. Фізика твердих тіл

Геометрія кристалічної гратки, теорема Блоха, одноелектронне наближення для енергетичного спектра електрона, що рухається в періодичному полі решітки, основи зонної теорії твердих тіл, класифікація твердих тіл за типами хімічних зв’язків, статистична механіка електронів провідності, поведінка в постійних та змінних електричних та магнітних полях, взаємодія електронів з коливаннями решітки.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Квантова теорія конденсованого стану"

Робоча програмаpdf

12. Теорія металів

Електрон у періодичному полі, зонна теорія, динаміка електронів провідності в електричному і магнітному полях, розсіювання електронів, статистична механіка електронів провідності, кінетика електронів і фононів, високочастотні властивості металів, поглинання звуку в них.

Факультатив, який викладається фундатором сучасної теорії металів проф. В.Г.Піщанським.

Робоча програмаpdf

13. Теорія магнетизму

Основи сучасної квантової теорії магнетизму як одного з прикладів теорії сильно корельованих електронних систем. Основні моделі сильного магнетизму: модель Ізинга, спінова модель Гейзенберга, модель Хаббарда, s-d- модель. Точні та наближені методи побудови енергетичного спектра та термодинаміки ізотропної та анізотропної моделі Гейзенберга для різної розмірності спінової змінної та магнітної гратки.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Квантова теорія конденсованого стану"

Робоча програмаpdf

14. Квантова статистика

Викладаються методи сучасної теорії конденсованого стану речовини: вторинне квантування, статистичний оператор, температурні функції Гріна, функціональні методи, метод Кєлдиша.

Зараз викладається як складова частина спецпрактикуму "Квантова теорія конденсованого стану"

Робоча програмаpdf

15. Локалізація та мезоскопіка

Нові аспекти фізики низькотемпературної електропровідності металів, які сформувались за останні 25 років, зокрема резистивні електронні властивості металів мезоскопічних розмірів при низьких температурах.

Робоча програмаpdf

16. Теорія низьковимірних систем

Современное состояние и новейшие достижения теории систем, которые классифицируются как низкоразмерные, в частности, двумерный электронный газ в полупроводниковых гетероструктурах, двумерные кристаллы (графен и другие), двумерные топологические изоляторы и поверхностные состояния в трехмерных топологических изоляторов, двумерные сверхтекучие системы.

Робоча програмаpdf

17. Термодинаміка наносистем на кривих поверхнях

Cучасна теорія квантових осциляційних явищ у наносистемах на кривих поверхнях.Термодинамічні властивості електронного газу на поверхні напівпровідникової нанотрубки. Колективні збудження в електронних наносистемах на поверхні нанотрубки з урахуванням надграток.

Читався в 2005-2015 рр.

Робоча програмаpdf

Практики бакалаврів

1. Виробнича практика

Робоча програмаpdf

2. Переддипломна практика

Робоча програмаpdf

 

Designed by E.V.Ezerskaya  © 2012