en

 

 

 

phys_faculty
Сайт фізфаку

 

presentation_cover
Презентація кафедри

 

index_page

 

free counters 

 

 


Кафедра теоретичної фізики забезпечює читання основних підрозділів теоретичної фізики на фізичному факультеті, спеціальних курсів для студентів, що навчаються на кафедрі теоретичної фізики, викладання курсу квантової механіки для студентів третього курсу радіофізичного факультету, курсу "Основи фізики" на філософському факультеті. Курси читають відомі вчені, професори та доценти Харківського університету, які належать до наукової школи І.М.Ліфшиця.

Курс теоретичної фізики для бакалаврів

1. Класична механіка

Мета курсу полягяє в тому, щоб ознайомити студентів з механічною картиною Всесвіту, викласти на основі варіаційних принципів теорію руху механічних систем.

Студенти знайомляться із етапами розвитку механічних уявлень про будову Всесвіту, вивчають варіаційні принципи механіки та методи інтегрування рівнянь руху механічних систем.

Зміст курсу "Класична механіка"

 1. Рiвняння руху в формi Ньютона
 2. Рiвняння руху в формi Лагранжа
 3. Iнтегрування рiвнянь руху
 4. Зiткнення та розсiювання частинок
 5. Малi коливання
 6. Нелінійні коливання
 7. Канонічнi рiвняння механіки
 8. Рух твердого тiла
 9. Рух в неiнерцiальних системах вiдлiку

 

 

Робоча програма

Theor_Mech

 

 

2. Електродинаміка

Мета курсу – сформувати польові уявлення студентів про властивості матерії, викласти з єдиної точки зору теорію електромагнітного поля у вакуумі і в конденсованих середовищах.

Студенти вивчають методи теорії поля та електродинаміки суцільних середовищ, розв’язують рівняння Максвелла, розраховують електромагнітні характеристики конденсованих середовищ.

Зміст курсу "Електродинаміка"

 1. Спеціальна теорія відносності та релятивістська механіка
 2. Заряд в електромагнітному полі
 3. Рівняння електромагнітного поля
 4. Постійне електромагнітне поле в вакуумі
 5. Електромагнітні хвилі
 6. Поля рухомих зарядів
 7. Випромінювання електромагнітних хвиль
 8. Рівняння електромагнітного поля в суцільному середовищі
 9. Постійне електричне поле в середовищі
 10. Постійне магнітне поле в середовищі
 11. Квазістаціонарне електромагнітне поле
 12. Поширення електромагнітних хвиль у суцільному середовищі

Робоча програма

El_Dyn

3. Квантова механіка

Мета курсу – сформувати квантові уявлення студентів про властивості мікрочастинок, викласти основні положення квантової механіки та принципи ії застосування до опису мікросистем.

Студенти вивчають методи нерелятивістської квантової теорії, вчаться розв’язувати рівняння Шредінгера, набувають навиків користування принципами квантової механіки.

Зміст курсу "Квантова механіка"

 1. Основи квантової механіки
 2. Рівняння Шредінгера
 3. Математичний апарат квантової механіки
 4. Рух у центрально-симетричному полі
 5. Квазікласичне наближення
 6. Матрична форма квантової механіки
 7. Теорія збурень
 8. Спін та тотожність частинок
 9. Електронна структура атомів
 10. Рух в однорідному магнітному полі
 11. Теорія пружнього розсіювання
 12. Метод вторинного квантування
 13. Взаємодія світла з речовиною
 14. Релятивістська квантова механіка

 

Робоча програма

Quant_Mech

 

4. Термодинаміка і статистична фізика

Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати статистичний підхід студентів до вивчення властивостей макроскопічних систем, викласти курс як єдину теорію, яка органічно поєднує статистичну фізику і термодинаміку, класичну і квантову статистику.

Студенти оволодівають методами статистичної фізики і термодинаміки для розрахунків характеристик макроскопічних систем.

Зміст курсу "Термодинаміка і статистична фізика"

 1. Основні принципи статистики
 2. Термодинамічні величини
 3. Розподіл Гіббса
 4. Ідеальні макроскопічні системи
 5. Ідеальні фермі- і бозе-гази
 6. Неідеальний газ
 7. Флуктуації
 8. Фазові перетворення
 9. Розчини
 10. Поверхні

Робоча програма

Stat_Phys

 


Спеціальні курси для бакалаврів

1. Варіаційні принципи класичної механіки та механіка суцільних середовищ (3 курс, 5 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни «Варіаційні принципи класичної механіки та механіка суцільних середовищ» є надання студентам кафедри теоретичної фізики поглиблених уявлень  про побудову на основі варіаційних принципів теорії руху механічних систем в лагранжевому та гамільтоновому формалізмах, у формалізмі рівняння Гамільтона–Якобі як для нерелятивістських так і релятивістських механічних систем, встановлення зв’язку між класичною та квантовою механіками, надання студентам уявлень про теорію руху рідин, газів та твердих тіл. Розглядаються рівняння руху газів, рідин, твердих тіл, рідких кристалів. Дифузія, теплопровідність, звукові хвилі в цих середовищах.

Робоча програмаpdf

2. Чисельні методи теоретичної фізики (3 курс, 5 семестр)

Метою викладання навчальної дисципліни «Чисельні методи теоретичної фізики» є формування уявлень студентів про сучасні методи чисельного моделювання фізичних процесів у фізиці конденсованого стану.

Робоча програмаpdf

3. Математичні методи теоретичної фізики (3 курс, 6 семестр)

Методи, що використовуються в аналізі для отримання наближених значень для алгебраїчних виразів, для розв’язків диференціальних рівнянь та для інтегралів.

Робоча програмаpdf

4. Використання ПК у наукових дослідженнях
(4 курс, 7 семестр)

Мета спецкурсу – сформувати уявлення студентів про методи комп’ютерного моделювання як ефективного засоба для вивченя фізичних систем.

Робоча програмаpdf

5. Теорія кристалічної решітки (4 курс, 7 семестр)

Геометрія кристалічних граток, динаміка атомів у них, термодинаміка кристалів, їх теплопровідність, дефекти граток, нелінійні збудження в кристалах.

Робоча програмаpdf

6. Локалізація та мезоскопіка (4 курс, 7 семестр)

Нові аспекти фізики низькотемпературної електропровідності металів, які сформувались за останні 25 років, зокрема резистивні електронні властивості металів мезоскопічних розмірів при низьких температурах.

Робоча програмаpdf

7. Піннінг та динаміка вихорів у надпровідниках
(4 курс, 8 семестр)

Традиційні та нові аспекти фізики пінінга та динаміки вихорів у надпровідниках другого роду.

Робоча програмаpdf

8. Теорія низьковимірних систем (4 курс, 8 семестр)

Сучасний стан та новітні досягнення теорії систем, які класифікуються як низькорозмірні, зокрема, двовимірний електронний газ в напівпровідникових гетероструктурах, двовимірні кристали (графен і інші), двовимірні топологічні ізолятори і поверхневі стани в тривимірних топологічних ізоляторах, двовимірні надплинні системи.

Робоча програмаpdf

Практики бакалаврів

1. Виробнича практика (4 курс, 8 семестр)

Робоча програмаpdf

2. Переддипломна практика (4 курс, 8 семестр)

Робоча програмаpdf

Спецпрактикуми

1. Сучасна геометрія і тензорний аналіз (3 курс, 8 семестр)

Геометрія просторів Евкліда, Мінковського, Рімана, їх групи перетворень. Тензорний аналіз у цих просторах. Теорія многовидів і шарувань.

Робоча програмаpdf

2. Квантова теорія конденсованого стану
(4 курс, 8 семестр)

1. Квантова механіка кристалічних граток, квантування внутрішніх рухів атомів в кристалах і квазічастинкові збудження в них, розсіювання світла і нейтронів кристалами. термодинаміка кристалів, дефекти граток і їх вплив на динамічні властивості кристалів.

Робоча програмаpdf
2. Одноелектронне наближення для енергетичного спектра електрона, що рухається в періодичному полі решітки, основи зонної теорії твердих тіл, класифікація твердих тіл за типами хімічних зв’язків, статистична механіка електронів провідності, поведінка в постійних та змінних електричних та магнітних полях, взаємодія електронів з коливаннями решітки.

3. Методи сучасної теорії конденсованого стану речовини: вторинне квантування, статистичний оператор, температурні функції Гріна, функціональні методи, метод Кєлдиша.

 

Designed by O.V.Yezerska  © 2012